کروماتوگرافی
جولای 2, 2018
رطوبت سنج
جولای 5, 2018

تعریف انواع گرید مواد آزمایشگاهی :

گرید های عمومی مواد شیمیایی :

 

گرید AR
گرید استاندارد Mallinckrodt معرف های تحلیلی ; مناسب برای استفاده ی کلی و در آزمایشگاه . اگر ماهیت این معرف هم چنین با پیش نیاز های جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا در رابطه با معرف های تحلیلی مطابقت داشته باشد ، به آن عنوان معرف ( ACS ( AR داده می شود . ( علامت تجاری ) MBI Chemically Pureیا CP گرید محصولات دارای میزان خلوصی که برای استفاده در کاربرد های عمومی مناسب هستند.

گرید FCC
محصولاتی که با پیش نیاز های مجموعه ی قوانین ( کدکس ) مواد شیمیایی غذایی مطابقت دارند.

گرید معرف تضمین شده ( GR ) یاReagent Guaranteed
مناسب برای استفاده در شیمی تجزیه ، محصولاتی که با پیش نیاز های جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا () ACSدر جایی که امکان استفاده از آن ها است ، همخوانی دارند . ( علامت تجاری ) EMD

گرید آزمایشگاهی یاGrade Lab
طیفی از محلول های مناسب برای روش های هیستولوژی و کاربرد های عمومی آزمایشگاهی.

National Formularyیا NF گرید
مواد شیمیایی که با پیش نیاز های کتاب فرمول ملی آمریکا همخوانی دارند.

Organic reagentیا OR گرید
معرف های آلی که برای کاربرد های تحقیقاتی مناسب هستند . ( علامت تجاری ) MBI گرید عملی یاPractical به دسته ای از مواد شیمیایی با کیفیت خوب اطلاق می شود که در بین آن ها خبری از استاندارد های رسمی نیست . مناسب برای استفاده در رابطه با کاربرد های عمومی . مواد شیمیایی آلی با گرید عملی ممکن است حاوی مقادیر اندکی از ایزومر های حد واسط باشند.

گرید استاندارد اولیه یاStandard Primary
گرید تحلیلی با خلوص استثنائی که به صورت ویژه ای برای استاندارد سازی محلول های حجم سنجی و آماده سازی استاندارد های مرجع ساخته می شود.

گرید خالص شده یاPurified
به دسته ای از مواد شیمیایی با کیفیت خوب اطلاق می شود که در بین آن ها خبری از استاندارد های رسمی نیست . این گرید معموال به مواد شیمیایی آلی محدود می شود.

گرید معرف یاReagent
بالاترین میزان کیفیتی که این ماده ی شیمیایی از نظر تجاری می تواند داشته باشد . جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا به صورت رسمی برای این ماده ویژگی هایی وضع نکرده است.

Reagent A.C.Sیا A.C.S معرف گرید
به گروهی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی با کیفیت بالا برای کاربرد های آزمایشگاهی گفته می شود . مخفف “S.C.A “ به معنای ماده ی شیمیایی است که با ویژگی های وضع شده توسط جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا هماهنگی دارد . یک گواهینامه ای تحلیلی به دنبال درخواست داده می شود.

گرید فنی یاTechnical
گریدی که برای کاربرد های عمومی صنعتی مناسب است.

US Pharmacopeiaیا USP گرید
مواد شیمیایی ساخته شده تحت اعمال خوب آزمایشگاهی و این که با پیش نیاز های سازمان دارویی آمریکا هماهنگی دارد.

USP / GenARگرید
طیفی از مواد شیمیایی ساخته شده تحت cGMP ، هماهنگی داشتن با پیش نیاز های 230775 USP، مطابق با سازمان دارویی اروپا ( EP, PhEur ) و ویژگی های وضع شده توسط سازمان دارویی بریتانیا BP و زمانی که مناسب باشد تست اندازه گیری اندوتوکسین به روش LAL گرفته می شود .( علامت تجاری ) MBI

 

انواع اسید آزمایشگاهی :

AR Selectگرید
گروهی از اسید هایی که به صورت ویژه ای برای تحلیل فلزات کمیاب توسعه داده می شوند ; به نحوی که برای تا حداکثر 28 فلز در محدوده ی 15.1 تا 1115.1 ppm مورد آنالیز قرار می گیرند.

AR Select Plusگرید
خالص ترین گرید اسید های . Mallinckrodt اسید های Plus Select AR با استفاده از روش نقطه ی زیر جوش ساخته می شوند و در بطری های فلورو پلیمر برای حفظ خلوص ، بسته بندی می شوند . این محصولات برای بررسی وجود 35 عنصر در محدوده ی 5.4 تا 115.1 ppb محک زده می شوند تا اطمینانی برای میزان کم تداخل در پس زمینه باشد.

گرید محیطی یاGrade Environmental
اسید هایی با خلوص فوق العاده باال که از طریق تک فرآیند تقطیر زیر نقطه ی جوش خالص می شوند.

گرید پالس محیطی یاPlus Grade Environmental
اسید هایی که توسط تقطیر اسید های گرید محیطی برای دومین بار تولید می شوند . این محصول اسید دو بار تقطیر شده زیر نقطه ی جوش جوش با باالترین میزان خلوص موجود است.

اسید های گریدOmniTrace
خلوص باالتر از گرید معرف ، مناسب برای آنالیز فلز های کمیاب . اسید هایی که برای بررسی حداقل 44 فلز متفاوت آنالیز می شوند . فلز های کمیاب به طور معمول در محدوده ی ppb قرار دارند ( علامت تجاری EMD ) .

اسید های گریدSuprapur
اسید گرید با خلوص بالا که توسط شرکت .Merck. E ساخته می شود . برای روش های صنعتی حساس مناسب است . برای فلزات کمیابی که در محدوده ی اندک ppb ، به طور متداول کمتر از محدوده های کشف ، قرار دارند . این گرید برای اسید ها و نمک ها به کار گرفته می شود . ( علامت تجاری ) EMD

گریدTracemetal
اسید های تولید شده برای کسب آلودگی فلزی بسیار اندک در محدوده ی . ppb به طور کلی برای هضم نمونه ها پیش از تحلیل ICP استفاده می شود . هر قسمت برای بررسی 42 فلز توسط روش MS/ICP تحلیل می شود ( هضم ) Tedia

Tracemetal Plusگرید
برای آنالیز فلزات کمیاب بسیار مهم ، اسید هایی که توسط دوبار تقطیر زیر نقطهی جوش ساخته می شوند تا آلودگی فلزی اندک در محدوده ی ppt به دست آورده شود . هر قسمت برای بررسی 42 فلز توسط روش MS/ICP تحلیل می شود ( هضم )Tedia

 

گریدهای کروماتوگرافی مایع با کارآیی بال و طیف سنجی :

گریدChromAR
حلالهای مطابق با ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS که برای کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی UVمناسب هستند . ( علامت تجاری ) MBI

HPLC/Spectroگرید
برای پیش نیاز های استاندارد کروماتوگرافی در روش های HPLC و طیف سنجی . ( هضم ) Tedia

حلال های گرید HPLC OmniSolv
معرف های با کیفیت تست شده برای بررسی سازگاری استفاده از آن ها در کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا. محصوالتی که با ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS برای استفاده در کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی UV مناسب هستند . ( علامت تجاری ) MBI

گریدSpectrAR
طیفی از حلال های ساخته شده برای کاربرد های طیف سنجی ( UV علامت تجاری ) MBI حلال هایی با کاربرد چندگانه:
گریدAbsolv به شکل خاصی تقطیر شده برای داشتن سطوح خلوصی باالتر از حد پیش نیاز ها برای GC, TLC, HPLC و آنالیز رسوب آفت کش . ( علامت تجاری ) Tedia

گریدAccusolv
تقطیر شده در حالل های شیشه برای کروماتوگرافی مایع و گاز ، آنالیز باقی مانده و طیف سنجی. حلال های گریدOmniSolv برند EMD برای حلال های با خلوص بالا . تولید شده با استفاده از آخرین تجهیزات خالص سازی . تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در زمینه های طیف سنجی ، آنالیز رسوب ، کروماتوگرافی گازی و مایع به شکلی که در کاتالوگ لیست شده است.

گریدUltimAR
حالل هایی که با مشخصات وضع شده توسط سازمان ACS هماهنگی دارند و عملکرد پایداری برای کروماتوگرافی مایع ، تغلیظ / استخراج ، طیف سنجی UV و کاربرد های عمومی فراهم می کنند . ( علامت تجاری ) MBI

گرید های رسوب و آفت کش:

حلال های با گرید OmniSolv GC-HR
برند EMD برای حلال هایی با باالترین میزان خلوص موجود . تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در زمینه های کروماتوگرافی گازی با دقت بالا. ناخالصی های کروماتوگرافی گازی موئین در مقادیر قسمت در تریلیون توسط روش / ECD مقادیر قسمت در میلیارد توسط روش . FID کروماتوگرام های FID-GC Capillaryو ECD با غلظت 0:0111 به دست آمده در هر بطری ( علامت تجاری. ) EMD

مواد شیمیایی نانو گرید :
حالل هایی که با ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS برای اعمال تغلیظ / استخراج مواد آلی که از روش های کشف FID و ECD استفاده می کنند ، مطابقت دارد ( علامت تجاری. ) MBI

حلال های گرید رسوب :
حلال های تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در آنالیز رسوب آفت کش.

گرید های حالل های استاندارد :

گرید Acculute

محلول های استاندارد حجم سنجی که در آمپول های کوچک یا بطری های مهر و موم شده قرار داده می شوند.

گرید StandARd
محلول های آماده شده از جمله تیترانت ها و استاندارد های جذب اتمی . این محلول ها برای استفاده در روش های USP, ACS و NF و کاربرد های عمومی آزمایشگاهی مناسب هستند ( علامت تجاری. ) MBI گرید محلول های استاندارد شده یا Solution Standardized:
محلول های آماده شده برای مواد خامی که با پیش نیاز های وضع شده توسط سازمان مواد شیمیایی آمریکا هماهنگی دارند یا از آن فراتر می روند . زمانی که خبری از ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS نیست ، مواد شیمیایی با بالاترین میزان خلوص موجود استفاده می شوند . تمامی محلول های آبی با استفاده از آب یون زدایی شده با خلوص باال آماده می شوند که با پیش نیاز های برای آب گرید 0 Reagentنوع ASTM هماهنگی دارند . این محلول ها به شکل مستقیم مطابق با استاندارد های NIST یا مواد گرید استاندارد اولیه ای که موجود هستند ، استاندارد می شوند ( مخصوص محلول های تولید شده با گرید معرف )

گرید های کاربرد های بیوتکنولوژی :

گریدAccugen
معرف مجدد کریستالی شده یا تقطیر شده ی با خلوص باال برای زیست مولکولی و بیوتکنولوژی.

گریدAnhydrosolv
حلال هایی که به شکل ویژه ای برای هماهنگی با مشخصات آب کمتر از 51 ppm خشک می شوند . این حلال های با خلوص بالا در بطری مهر و موم شده از طرفین بسته بندی می شوند ( عالمت تجاری ) Tedia

گرید BIO
حلال هایی که به شکل ویژه ای برای کاربرد های بیوتکنولوژی خالص و آنالیز می شوند ( علامت تجاری Tedia ) .

گرید DriSolv
حالل به شکل ویژه خشک شده برای سنتز آلی ( علامت تجاری ) EMD

گرید GenAR
طیفی از معرف های به شکل ویژه توسعه یافته برای استفاده در تحقیقات ژنتیکی و بیوتکنولوژی . ( علامت تجاری ) MBI

OmniSolv Biosynthesis گرید
برند EMD برای حالل های بیوتکنولوژی با خلوص باال . تست شده برای بررسی مناسب بودن برای استفاده در سنتز زیست مولکولی ، توالی بندی و جدا سازی های کروماتوگرافی تحت شرایط گرادیان و ایزوکراتیک . حالل هایی فاقد آمین ، خلوص بیشتر از 77.77 درصد ، محتوای آب کم و میزان اسیدی بودن پایین ( علامت تجاری ) EMD

گرید های متفرقه یا Miscellaneous:

گرید Accutint
کاغذ تست pH در دیسپنسری که استفاده از آن آسان است.

گرید ScintillAR
مواد شیمیایی که به شکل ویژه ای برای استفاده در سوسو سنجی ( scintillometry ) مایع کنترل می شوند ( علامت تجاری ) MBI

گرید SilicAR
محصولات ژل سیلیکا با مشخصات شیمیایی و فیزیکی که برای کروماتوگرافی الیه نازک و ستونی بهینه شده اند . ( علامت تجاری ) MBI

محلول های حجم سنجی با مارک معرف یاSolutions Volumetric Branded Reagents :
محلول هایی که با مواد خامی که با پیش نیاز های جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا همخوانی دارند یا فراتر از آن هستند ، تولید می شوند . زمانی که خبری از مشخصات وضع شده توسط این سازمان نیست ، از مواد شیمیایی با بیشترین میزان خلوص استفاده می شوند . تمامی محلول های آبی با استفاده از آب یون زدایی شده با خلوص باال آماده می شوند که با پیش نیاز های برای آب گرید 0 Reagent نوع ASTM هماهنگی دارند . دستور العمل های تولید سخت گیرانه ، دقیق و سوابق کنترل کیفی به منظور امکان ردیابی مواد خام نگهداری می شوند . نمونه ها به مدت حداقل 5 سال حفظ می شوند . تمامی محلول ها به منظور مطابقت با مشخصات وضع شده بر روی برچسب تضمین شده هستند. تمامی برچسب های محلول های با گرید معرف باید با تمامی قوانین سازمان های ایزو ، DOTو OSHA
هماهنگی داشته باشند و شامل اطلاعات زیر شوند:
•تاریخ انقضاء
•تاریخ تولید
•مواد مرجع استاندارد استفاده شده
• Actual Lot Analysis
•فضایی برای تاریخ دریافت شده و تاریخ باز شده
•لوزی آتش ( استاندارد سازمان ) NFPAمعرفی انواع گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی/ انواع مواد آزمایشگاهی:
طیف وسیعی از مواد شیمیایی که امروزه در انواع گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی یا صنعتی ساخته می شوند باید با استاندارد ایزو 2118:7110 سازمان بین المللی استاندارد ها ( ایزو ) مطابقت داشته باشند . سیستم های مدیریت کیفیت با همخوانی داشتن با استاندارد های ایزو مواد شیمیایی تولید می کنند که از نظر استاندارد برای اکثر کاربرد ها چه در صنعت و چه در مصارف خانگی بدون خالص سازی بیشتر ، مناسب باشند . مواد شیمیایی استفاده شده در آزمایشگاه ها طبق مجموعه ی برتری از استاندارد ها ساخته می شوند ، استاندارد هایی که بعضی از آن ها توسط جامعه مواد شیمیایی آمریکا ( ACS ) وضع می شوند و در سراسر جهان شناخته شده اند و گرچه بعضی دیگر از آن ها توسط کارخانه ها با این تفکر وضع می شوند که یک استاندارد بین المللی هستند ولی در حقیقت این طور نیست.