ترمومتر یا دماسنج آزمایشگاهی

دستگاه جذب اتمی
ژوئن 13, 2018
فلومتر
ژوئن 14, 2018

ترمومتر یا دماسنج آزمایشگاهی(thermometer):

ترمومتر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی حساس است که برای اندازه گیری دما و حرارت استفاده می شود. آنها به دلیل اینکه با درجه بندی و کالیبراسیون استاندارد تولید می شوند توسط موسسه ملی استانداردها و تکنولوژیNIST  وDKD  قابل پیگیری هستند .این ترمومتر ها به همراه گزارش درجه بندی توزیع شده اند که از اصلاحات واقعی یا تصحیح ها تا 11/1 برای هر قسمت، جرم مخصوص و درستی و دقت دما تشکیل شده اند که به استانداردهایNIST  ارتباط دارند. در ایلات هایی که به دلیل منع قانونی از دماسنج های جیوه ای نمی توانند استفاده کنند از یک خط کامل از دماسنج های ایمن، از نظر محیط زیست استفاده می کنند.

ترمومتر های آزمایشگاهی چند نوع اند؟ ترمومتر دیالDial

دسته زیادی از ترمومتر های دیال با اندازه های مجزا وجود دارند که برای بسیاری از کاربرد ها و استفاده عمومی در آزمایشگاه ها و همچنین برای اندازه گیری کنترل کیفی، دمای غذا نوشابه و نوشیدنی ها ،آزمایش حرارت بتن و آسفالت، آزمایش خاک و کمپوست استفاده می شوند.

ترمومتر دیجیتال

ترمومتر های دیجیتال به شما کاربرد هایی نظیر بیشترین بزرگ نمایی و دقت را می دهد. مجوز برآورده کردن شرایط لازم آزمایشگاهی و قابلیت پیگیریNIST  را دارد.

ترمومتر شیشه ای

این نوع از ترمومتر ها با خردترین شیشه تحتGuide Line  های ایزو 2111 و مایع تولید شده اند که در یک کالیبراسیون آزمایشگاهی مجازA2LA/1LA  در برابر استانداردهایNIST/DKD  درجه بندی و با بهترین کیفیت ساخته شده اند تا استاندارد ها را برآورده کنند.

ترمومتر مادون قرمز

از ترموتر مادون قرمز برای اندازه گیری حرارت استفاده می شود و از آن به عنوان ابزار مفیدی که هر روزه کاربرد جدیدی پیدا می کند استفاده می شود .ترمومتر های مادون قرمز کاربرد های خیلی زیادی دارند از HVAC  گرفته تا اندازه گیری دمای اشیاء تا صنایع غذایی استفاده می شوند اما مشکل دسترسی دارند و تماس با آنها امن نیست.

ترمومتر واکسن

این ترموتر ها توسط CDC  یا آژانس ها گذاشته شده که شرایط ثبت حرارت و دما را برآورده می کنند .

کلیه این ترمومتر ها مطابق با استانداردهای NIST  درجه بندی شده اند.