دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش و مرئی UV/Visible Spectrophotometer (بخش دوم)

دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش و مرئی UV/Visible Spectrophotometer (بخش اول)
آگوست 14, 2017
دستگاه الایزا (ELISA)
آگوست 20, 2017

برای آنالیز عناصر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ابتدا محلول های مورد نظر رقیق شده و به هر محلول وابسته به عنصر مورد نظر معرف خاصی اضافه می شود. اضافه شدن این معرف ها باعث تشکیل کمپلکس های رنگی در محلول می شود که شدت رنگ ایجاد شده با غلظت عنصر در محلول متناسب است. منبع انرژی نورانی در اکثر اسپکتروفتومترهای نورمرئی، لامپ تنگستن (با طول موج تولیدی بین nm ) و 556-066 لامپ دوتریم می باشد. پرتو تولیدی توسط این لامپ ،در اسپکتروفتومترهای نور ماوراء بنفش ها به نمونۀ موجود در سل نمونه تابیده می شود که با اندازه گیری شدت پرتو عبوری از سل، میزان جذب و در نتیجه غلظت عنصر مورد نظر معلوم می شود.

از دستگاه اسپکتروفتومتر برای اندازه گیری نگهدارنده ها، برخی عناصر فلزی مانند آهن، ترکیبات رنگ و طعم در زعفران، اندازه گیری مقدار در عسل، اندازه گیری هیدروکسی پرولین در فرآورده های گوشتی، تعیین مقدار نیتریت و نیترات در فرآورده های گوشتی، و HMF هم چنین اسکن نمونه های مختلف جهت به دست آوردن حداکثر طول موج جذبی استفاده می گردد.