دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش و مرئی UV/Visible Spectrophotometer (بخش اول)

دستگاه طیف سنج جذب اتمی Atomic Absorption Spectroscopy
آگوست 14, 2017
دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش و مرئی UV/Visible Spectrophotometer (بخش دوم)
آگوست 14, 2017

اسپکتروفتومتر، از  تجهیزات آزمایشگاهی است که جذب یا عبور طول موج های مشخصی از انرژی تابشی (نور) از یک آنالیت را در یک محلول تعیین می کند. مولکول ها به دلیل تفاوت در تعداد وآرایش گروه ها و پیوندهای دوگانه اتم های کربن، نور را در طول موج های خاص با الگوی طیف مشخص، جذب می کنند. بر اساس قانون بیر – لامبرت (Beer – Lambert) ، مقدار نوری که در این طول موج مشخص جذب می شود مستقیماً با غلظت آن نمونه شیمیایی متناسب است.

اسپکتروفتومترهای مرئی و فرابنفش، رایج ترین دستگاه های جذب سنجی در مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی است. در آزمایشگاه ها، بخش گسترده ای از اندازه گیری ها بر اساس واکنش های جذب سنجی صورت می پذیرد. فعالیت اکثر آنزیم ها، تری گلیسیرید، کلسترول، لیپوپروتئین ها، قند، کراتینین، اوره و . . . طیف وسیعی از آنالیت ها با کاربردهای بالینی و تحقیقاتی، طیف وسیعی از داروها و بخش گسترده ای از متابولیت ها با اسپکتروفتومتری قابل سنجش است. بررسی ساختمان مولکولی، شناسائی ترکیبات، مقایسه ساختمان ها، یافتن طول موج ماکزیمم جذب و . . . از دیگر کاربردهای اسپکتروفتومتری در مسائل تحقیقاتی است.