دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش و مرئی UV/Visible Spectrophotometer (بخش دوم)
آگوست 14, 2017
C6010-6030
سپتامبر 14, 2017

روشهای سنجش ایمنی (Immunoassay) کاربرد وسیعی در آزمایشگاه ها دارند و از میان این روش ها، الایزا به دلیل ویژگی های خاص خود از جایگاه بالایی برخوردار است که به صورت روز افزون نیز بر گوناگونی و تنوع آن افزوده می شود. به طور کلی ایمونواسی یا سنجش ایمنی عبارت است از اندازه گیری یا شناسایی مواد خاص (تحت نام کلی آنتی ژن) با استفاده از آنتی بادی اختصاصی ضد آن ها و شامل تکنیک هایی است که در آن ها از آنتی ژن ها و آنتی بادی ها به عنوان ابزار ردیابی و سنجش استفاده می شود. دقت وحساسیت بالای این روش باعث شده که دراندازه گیری کمی وکیفی بسیاری از سموم آلی و بیولوژیک نظیر آفلاتوکسین ها، سموم دفع آفات گیاهی و آلودگی های شیمیائی (هیستامین در کنسرو ماهی) کاربرد داشته باشند.