دستگاه کروماتوگرافی گازی
ژوئن 13, 2018
ترمومتر یا دماسنج آزمایشگاهی
ژوئن 14, 2018

دستگاه جذب اتمی(AAS):

اسپکتروفوتومتر جذب اتمی یا دستگاه جذب اتمی از حساسیت و ویژگی بالائی برخوردار است و برای اینکه اتم ها انرژی را جذب نمایند لازم است که ابتدا در حالت پایه قرا گرفته باشند . این در حالی است که در فلیم فوتومتر نیاز به اتم های تهییج شده می باشد . از انجائیکه تعداد اتم های حالت پایه موجود در شعله بیشتر از تعداد اتم های تهییج یافته است . بنابراین حساسیت اسپکتروفوتومتر جذب اتمی یا دستگاه جذب اتمی به طور معمول بیشتر از فلیم فوتومتری می باشد . چون دامنه طول موج نور جذب شده توسط اتم های خنثی بسیار باریک است ، اسپکتروفوتومتر جذب اتمی به طور تقریب فاقد تداخل طیفی بوده و بنابراین از ویژگی بالائی برخوردار می باشد.

 

انواع تداخل در دستگاه جذب اتمی تداخل شیمیایی

تداخل شیمیایی در دستگاه جذب اتمی حالتی است که در آن شعله قادر به تجزیه نمونه به اتم های حالت پایه نبوده و بنابراین نتیجه آزمایش کاهش کاذب خواهد داشت.

اندازه گیری کلسیم با جذب اتمی نمونه ای از تداخل شیمیایی می باشد . کمپلکس فسفات کلسیم به آسانی توسط شعله تجزیه نمی شود مگر اینکه از مشعل با درجه حرارت بالا استفاده شود . در این موارد مقداری از املاح استرانسیوم و یا ترجیحاً لانتوم به نمونه اضافه می شود . این عناصر به طور ترجیحی با فسفات پیوند برقرار نموده ، منجر به ازادشدن کلسیم می شوند در مرحله بعد کلسیم آزاد شده قادر است تا ایجاد اتم های حالت پایدار نمایند.

-LaCl3+Ca3(PO4)2          LaPO4+3Ca2++2Cl تداخل یونیزاسیون در اسپکتروفتومتری جذب اتمی

چنانچه حرارت اتمی شدن در دستگاه جذب اتمی بسیار بالا باشد یون شکل گرفته موجب رها شدن الکترون گشته و قادر به جذب انرژی لامپ کاتد میان تهی نمی باشد . با پایین آوردن حرارت شعله و یا افزودن موادی که به سهولت یونیزه می شوند  به نمونه می توان تداخل یونیزاسون را تصحیح کرد . ماده اضافه شده بیشترین مقدار انرژی شعله را جذب نموده ،بنابراین فلز مورد نظر یونیزه نمی شود.

تداخل زمینه ای

تداخل زمینه ای دراسپکتروفتومتری جذب اتمی هنگامی صورت می پذیرد که حلال حاوی غلظت های زید نمک باشد . بیشتر انرژی شعله صرف تجزیه نمک گشته و خاصیت اتمی کردن شعله کاهش می یابد . در این موارد تعداد اتم های حالت پایه کاهش و ناچیز است .

با رقیق کردن حلال می توان بر این نوع تداخل غلبه کرد.

کاربرد

به طور معمول از دستگاه جذب اتمی جهت سنجش فلزات استفاده می شود .فلزاتی که به طور روزمره توسط جذب اتمی اندازه گیری می شوند عبارتند از : کلسیم منیزیم ، مس ، سرب ، روی و کروم همچنین آرسنیک  و غیر فلزات دیگر را نیز به خوبی می توان با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری نمود . جذب اتمی روش مرجع اندازه گیری کلسیم محسوب می گردد.