دستگاه طیف سنج جذب اتمی Atomic Absorption Spectroscopy

ده اصل موفقیت در تجارت _ بخش دوم
جولای 22, 2017
دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش و مرئی UV/Visible Spectrophotometer (بخش اول)
آگوست 14, 2017

برای آنالیز نمونه با جذب اتمی، نمونه را تا دمای بالا حرارت می دهند. در اثر حرارت، حلال تبخیر و سپس پیوندهای شیمیایی شکسته و اتم های فلزی آزاد می شوند. اتم های نابرانگیخته بخشی از نور تابشی را جذب می کنند و الکترون های والانس(s) را به حالت برانگیخته ارتقا می دهند، در نتیجه این جذب، شدت نور تابیده شده اولیه کاهش می یابد. مقدار نور جذب شده متناسب با غلظت عنصر موجود است. منبع نور برای دستگاه های جذب اتمی باید نواری باریک با شدت و پایداری کافی برای مدت زمان طولانی تولید کند. منوکروماتورهای معمولی قادر به این کار نیستند. به همین خاطر از لامپ های کاتدی استفاده می شود که از همان عنصر ساخته شده اند.