انواع گرید
جولای 4, 2018
کلنی شمار یا کلنی کانتر
جولای 7, 2018

معموال در آزمایشگاه ها از دستگاه رطوبت سنج برای اندازه گیری میزان رطوبت جو استفاده می کنند .رطوبت سنج ها از تجهیزات آزمایشگاهی و اغلب با تکیه بر اندازه گیری های کمیتی دیگر مانند فشار، دما، تغییر مکانیکی یا الکتریکی، حجم یک ماده به همان شکل که رطوبت جذب می شود دارند.

رطوبت سنج های مدرن :

سنسور های رطوبتی ظرفیتی :

برای موارد کاربردی که در آن هزینه، فضا یا شکنندگی مرتبط با کار هستند، انواع دیگر سنسور های الکتریکی، با قیمتی که نتیجه ی آن کسب دقت کمتری باشد، استفاده می شوند. در سنسور های رطوبتی ظرفیتی، تاثیر رطوبت بر روی ثابت عایق یک پلیمر یا مواد اکسید فلزی مورد اندازه قرار گرفته می شود. با کالیبراسیون، این سنسورها دارای دقت ±2 RH% در محدوده ی 5–75 RH% می باشند. بدون کالیبراسیون، دقت 2 تا 4 برابر بدتر است. سنسور های ظرفیتی تحت تاثیراتی نظیر میعان و دماهای موقتی باال برای کسب نتیجه ی بهتر قرار داده می شوند. سنسور های ظرفیتی تحت تاثیر آلودگی و اثرات بالا رفتن عمر دستگاه قرار می گیرند ولی برای بسیاری از موارد کاربردی مناسب هستند.

سنسور های رطوبتی مقاومتی :

در سنسور های رطوبتی مقاومتی، تغییر در مقاومت الکتریکی یک ماده به علت رطوبت اندازه گیری می شود. مواد متداول نمک ها و پلی مر های رسانا هستند. سنسور های مقاومتی به نسبت سنسور های ظرفیتی کمتر حساس هستند یعنی تغییر در ویژگی های ماده کمتر است، بنابراین نیاز به مدار پیچیده تری بسیار پیچیده تری دارند. ویژگی های مواد همچنین هم به رطوبت و هم دما بستگی دارند، یعنی اینکه در  عمل آن سنسور باید با یک سنسور دمایی ترکیب شود. دقت و قدرت دستگاه به دنبال میعان بستگی به
مواد مقاومتی انتخاب شده دارد و طبق آن فرق می کند. سنسور های مقاومتی- میعانی با دقتی تا ±4% RHموجود هستند.

سنسور های رطوبتی هدایت گرمایی :

در سنسور های رطوبتی هدایتی گرمایی، تغییر در هدایت گرمایی هوا به علت رطوبت اندازه گیری می شود. این سنسور ها رطوبت مطلق را ترجیحا تا رطوبت نسبی اندازه می گیرند.

رطوبت سنج وزن سنجی :

یک رطوبت سنج وزن سنجی حجم یک نمونه هوا را در قیاس با یک حجم برابر هوای خشک اندازه می گیرند. این روش دقیق ترین روش برای تعیین محتوای رطوبتی هوا در نظر گرفته می شود. استاندارد های ملی براساس این نوع اندازه گیری در کشور های آمریکا، برتانیا، اتحادیه ی اروپا و ژاپن گسترش یافته است. عدم راحتی در استفاده از این دستگاه به معنی این است که معموال از آن ها در کالیبره کردن دستگاه های دارای دقت کمتر استفاده می شود.

کاربرد های رطوبت سنج ها :

جدا از فضا های صنعتی و گلخانه ای، رطوبت سنج ها همچنین در بعضی از انکوباتور ها، سونا ها و رطوبت خانه ها ( از آن ها برای انبار کردن سیگار ها و یا تنباکوی پیپ استفاده می شود ) و موزه ها مورد استفاده قرار می گیرند. آن ها همچنین در مرکز ابزار موسیقی چوبی نظیر گیتار و ویولن استفاده می شوند که می تواند تحت شرایط نامناسب رطوبتی مورد آسیب قرار گیرند. در مجموعه های سکونتی، رطوبت سنج ها برای کنترل رطوبت هوا استفاده می شود ( رطوبت بسیار کم به پوست و بدن انسان آسیب می زند و
از طرف دیگر رطوبت زیاد باعث رشد کپک و کرم گرد و غبار می شود .) رطوبت سنج ها همچنین در صنعت پوششی نیز استفاده می شوند چون استفاده از رنگ و دیگر مواد روکشی ممکن است به رطوبت و نقطه ی شبنم حساس باشند. با توجه به اینکه روز به روز تقاضا برای استفاده از رطوبت سنج بیشتر می شود، این ابزار در حال گرفتن جای یک وسیله اندازه گیری نقطه شبنم است که با نام چک کننده ی نقطه ی شبنم شناخته می شود. این دستگاه ها بسیار سریع اندازه گیری های خود را انجام می دهند ولی در محیط های پر هیاهو اغلب مجاز نیستند.