مواد شیمیایی مرک
ژوئن 26, 2018
میکروسکوپ آزمایشگاهی
ژوئن 28, 2018

رفراکتومتر یا رفرکتومتر :

در نگهداری آکواریوم، از رفراکتومتر یا رفرکتومتر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی برای اندازه گیری شوری و چگالی ویژه ی آب استفاده می شود. در صنعت ماشین از رفراکتومتر برای اندازه گیری میعان خنک کننده و میزان PH روغن های خنک کننده برای فرآیند های ماشینی CNC استفاده می شود.
در ساخت مشروبات خانگی از رفراکتومتر برای اندازه گیری چگالی ویژه قبل از تخمیر برای تعیین میزان قند های تخمیر پذیری استفاده می شود که به طور بالقوه به الکل تبدیل می شوند. در زنبور داری، از انکسار سنچ برای اندازه گیری میزان آب عسل استفاده می شود.

 

رفراکتومتر های خودکار:

رفراکتومتر های اتوماتیک یا خودکار، به صورت خودکار شاخص انکسار نمونه را اندازه می گیرند. اندازه گیری خودکار شاخص انکسار نمونه براساس تعیین زاویه بحرانی انکسار کل است. یک منبع نوری، معموال یک LED دارای عمر طوالنی، بر روی یک سطح منشوری از طریق یک سیستم تشکیل شده از عدسی ها، متمرکز می شود. یک فیلتر قرارگرفته در این بین شکل گیری یک طول موج خاص را تضمین می کند. به علت تمرکز نور در یک نقطه از سطح منشور، طیف وسیعی از زوایایی متفاوت پوشانده می شوند. همانطور که در شکل “ نصب شماتیک یک رفراکتومتر خودکار “ نشان داده شده است، نمونه اندازه گیری شده در تماس مستقیم با منشور اندازه گیری قرار دارد. بسته به شاخص انکساری اش، نور ورودی زیر زاویه بحرانی انکسار کل تا حد کمی به نمونه منتقل می شود، با در نظر گیری این امر که برای زوایای رفیع تر انتشار نوع به صورت کامل منعکس می شود. این وابستگی شدت نوار منعکس شده از زاویه ی انتشار با یک نظم سنسوری دارای قابلیت تفکیک باال، اندازه گیری می شود. از سیگنال ویدیویی که با سنسور CCDگرفته شده است، شاخص انکسار نمونه را می توان حساب کرد. این روش کشف زاویه ی انکسار کل مستقل از ویژگی های نمونه است. حتی امکان اندازه گیری شاخص انکسار چگالی اپتیکال قوی نمونه های جاذبی یا نمونه های حاوی حباب های هوا یا ذرات جامد وجود دارد. به عالوه، تنها یک سری میکرو فیلتر معدود مورد نیاز است و نمونه را می توان دوباره به دست آورد. این نوع تعیین سازی زاویه ی انکسار مستقل از نوسانات و دیگر آشفتگی های محیطی است.