اسپکتروفتومتر
ژوئن 14, 2018
مواد شیمیایی سیگما
ژوئن 25, 2018

مواد شیمیایی :

بسیاری از مواد شیمیایی متداول به شکل خالص خود موجود هستند . سایر مواد شیمیایی در قالب معرف ها موجود هستند ، یعنی منبع ارزان و مناسبی از مواد شیمیایی با اندکی پردازش . این قضیه هم برای کارشناسان و هم افراد مبتدی در فرآیند های شیمی امری مناسب به شمار می رود.

مواد شیمیایی و معرف های متداول شامل موارد زیر می شوند:

 اکسید های فلزی و کربنات ها ( به شکل وسیعی در سفالگری استفاده می شوند )
 اسید های معدنی ( استفاده شده برای ساخت نوشیدنی های الکلی خانگی )
 حالل ها و اسید ها ( استفاده شده در مواد تمیز کننده و فروشگاه های ابزار آالت )
 مواد شیمیایی عکاسی ، نظیر نیترات نقره
 کود های شیمیایی ، نظیر نیترات پتاسیم ( استفاده شده در کود های کشاورزی )
 معرف های اضافه کننده ی کلر ، نظیر هیپوکلریت کلسیم ( استفاده شده در استخر های شنا و تصفیه ی آب )
 مواد تثبیت کننده ، نظیر دی کرومات پتاسیم ( استفاده شده در کار های هنری و صنایع دستی ) جزئیات مربوط به مواد شیمیایی اصلی محصوالت خانگی متنوع را می توان در فهرست راهنمای سازمان محصوالت خانگی خدمات انسانی و سالمت آمریکا مشاهده کرد.