معرف ها و مواد شیمیایی
ژوئن 25, 2018
مواد شیمیایی مرک
ژوئن 26, 2018

مواد شیمیایی سیگما / مواد شیمایی سیگما آلدریچ:

شرکت مواد شیمیایی سیگما آلدریچ شرکتی با فن آوری باال و علوم زیستی در آمریکا به شمار می رود که بیش از 7 هزار کارمند و اداره در 31 کشور دنیا در اختیار دارد . محصوالت بیوشیمیایی و شیمیایی و کیت های آن در تحقیقات علمی ، بیوتکنولوژی ، توسعه ی دارویی ، تشخیص بیماری و به عنوان ترکیبات کلیدی در ساخت مواد با فن آوری باال ، به کار گرفته می شود . در سال 2103 ، برنامه ای اعالم شد که براساس آن کمپانی مرک خریدار این شرکت آمریکایی خواهد بود.

تاریخچه ی شرکت مواد شیمیایی سیگما آلدریچ:

کمپانی مواد شیمیایی سیگما در شهر سنت لوئیس و شرکت مواد شیمیایی آلدریچ شهر میلواکی ( که بنیان گذاری آن به وسیله ی آلفرد بادر انجام شده بود ) دو کمپانی برتر در بین کمپانی های خاص مواد شیمیایی قرار داشتند. ( شرکت هایی که شیمیدان ها این امکان را داشتند که هزاران ترکیب خاص را با سفارش پستی از آن ها خریداری کنند ) که در سال 0795 با هم ترکیب و به صورت یک شرکت در آمدند . در سال 2110 ، شرکت مواد شیمیایی سیگما آلدریچ بیش از 011 هزار کاالی شیمیایی را به شکل شرکتی تحویل می داد.

دوران پس از یکی شدن دو شرکت:

در آگوست سال 0795 ، کمپانی مواد شیمیایی آلدریچ با شرکت سهامی خاص بین المللی سیگما ادغام شدند تا شرکت مواد شیمیایی سیگما آلدریچ به وجود آید . در دهه ی 81 و 71 میزان رشد ساالنه کمپانی به مقدار دو برابر رسید و تجهیزات شرکت توسعه ی چشم گیری داشت و حوزه های تازه ای از بازار به وسیله ی کاال های شرکت مواد شیمیایی سیگما اشباع شد . در دسامبر سال 2111 این کمپانی یک برنامه ی استراتژیک را عرضه کرد که بر اساس آن تمرکز شرکت بر “ پیشرو بودن در علوم زیستی و فن آوری بالا “ قرار گرفت . سایر ابتکارات کلیدی در مورد خدمات و محصوالت و بهبود فرآیند ها و حضور قوی در اینترنت جایگاه فعلی این کمپانی را به عنوان یک شرکت پیشرو در حوزه ی فن آوری مستحکم ساخت.

آلدریچ:

آلدریچ جزو تامین کنندگان مواد شیمیایی با کیفیت عالی و برای موارد تحقیقاتی در بازار می باشد . آلدریچ مواد شیمیایی آلی و غیر آلی همانند با بلوکه های ساختمانی ، معرف ها ، مواد پیشرفته و ایزوتوپ های پایدار به منظور سنتز شیمیایی ، علم مواد و شیمی پزشکی ، مهیا می سازد. معرف ها و مواد شیمیایی تا حد زیادی به عنوان مایع یا حلال استفاده شونده مورد استفاده قرار می گیرند.