رفراکتومتر یا رفرکتومتر
ژوئن 28, 2018
ترازوی آزمایشگاهی
ژوئن 29, 2018

میکروسکوپ آزمایشگاهی :

میکروسکوپ آزمایشگاهی یکی از اصلی ترین تجهیزات آزمایشگاهی می باشد که برای مشاهده نمونه با بزرگ نمایی بسیار زیاد از آن در انواع آزمایشگاه ها استفاده می شود. انواع مختلفی از میکروسکوپ آزمایشگاهی از لحاظ قدرت بزرگ نمایی در بازار تجهیزات آزمایشگاهی موجودند که همگی بوسیله ی عدسی های مختلف باعث بزرگ نمایی تصویر در مشاهده نمونه های آزمایشگاهی می شوند.
اصول کلی همه ی میکروسکوپ ها یکسان است که بر پایه ی عبور نور با طول موج های مختلف از چند عــدسی محدب است و هرچه طول موج نور بکار رفته در میکروسکوپ کوتاه تر باشد توانایی تفکیک آن میکروسکوپ بیشتر می گردد.

 

انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی :

میکروسکوپ صوتی
میکروسکوب پروب روبشی( SPM )
استریو میکروسکوپ
میکروسکوپ معکوس یا اینورت
میکروسکوپ متالوژیکی
میکروسکوپ دیجیتال
میکروسکوپ ماوراء بنفش
میکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی مغناطیسی
میکروسکوپ اختالف فاز
میکروسکوپ تداخلی
میکروسکوپ زمینه سیاه
میکروسکوپ های الکترونی
1 .میکروسکوپ آزمایشگاهی الکترونی گذارهTEM
2 .میکروسکوپ آزمایشگاهی الکترونی نگارهSEM

 

کالیبراسیون میکروسکوپ :

کالیبراسیون میکروسکوپ معموالً پس از خرید دستگاه جدید و توسط شرکت پشتیبان صورت می گیرد اما در صورتی که کاربر در کالیبراسیون دستگاه مهارت داشته باشد می تواند به روش زیر عمل نماید:

روشن کردن میکروسکوپ آزمایشگاهی یک الم ( با المل ) روی صفحه قرار داده ، عدسی شیئی 01 را انتخاب کرده و مراحل زیر را انجام دهید :

1.تمرکز منبع نور

با آینه:
از سطح صاف آینه استفاده کنید. دیافگرام را حداکثر باز کنید .کندانسور را باال ببرید. یک تکه کاغذ سفید نازک را در باالی کندانسور و روی عدسی قرار دهید. این کاغذ باید تصویری از المپ الکتریکی را نشان دهد که توسط حلقه ای از نور احاطه شده باشد . آینه را طوری تنظیم کنید تا تصویر المپ درست در مرکز حلقه نور قرار گیرد. در صورتی که از روشنایی محیط استفاده می شود آینه را طوری تنظیم کنید که روشن ترین قسمت نور در مرکز قرار گیرد.

با نور تو کار ( لامپ ) :
نور را با پیچ تنظیم در وسط قرار دهید تا نتایج بالا بدست آید.

2 .تمرکز کندانسور:
کندانسور را پایین قرار دهید . دیافگرام را باز کنید . الم را با عدسی شیئی 01 امتحان کنید . تصویر را میزان کنید دیافگرام را ببندید . یک حلقه کدر نور که توسط دایره ای تاریک احاطه شده در میدان ظاهر می شود . به آهستگی کندانسور را باال ببرید تا حلقه نور تنظیم شده و لبه آن کامالً واضح شود . اگر لازم است محل آینه را تنظیم کنید تا حلقه نور درست در وسط یا روی منطقه روشن محاط با تاریکی بیفتد . پیچ کندانسور را بالا ببرد تا حلقه نور درست در مرکز میدان باشد . در برخی از میکروسکوپ ها صفحه الم ( stage ) توسط پیچ باال و پایین می رود که در این صورت الزم است با حرکت صفحه الم تصور را میزان کنید.

3 .تنظیم دیافگرام:
دیافگرام را به طور کامل باز کنید . عدسی چشمی جایی که ممکن است باال ببرید . عدسی شیئی 011 را به طرف الم پایین آورد تا در تماس با روغن قرار گیرد ولی فشار ندهید . به کمک پیچ کوچک تر تصویر را میزان کنید.

ایمرسیون یا روغن :
وقتی پرتو نور از هوا گذر کرده و شیشه می رسد می شکند و وقتی از شیشه به هوا برمی گردد ، دوباره پرتو نور شکسته و به جای اول خود بر میگردد . این موضوع در درشت نمایی کم ، اثر زیادی ندارد . اما در درشت نمایی باال این شکست نور نه تنها باعث محدودیت میزان نوری است که به عدسی می رسد ، بلکه باعث محدودیت قدرت عدسی می شود . شکست نور و محدودیت های حاصله ازآن با کمک روغن و حذف هوای بین عدسی شیئی و الم کنترل می گردد ، چرا که خاصیت اپتیک روغن مثل شیشه است . بدین ترتیب به جای اینکه نور از شیشه به هوا رفته و بشکند و دوباره از هوا به شیشه برمی گردد ، گویی تماماً از شیشه عبور کرده است.

لام و لامل میکروسکوپ :

فاصله کاری عدسی ، فاصله بین عدسی و چیزی است که باید دیده شود . هر قدر قدرت بزرگ نمایی عدسی بیشتر باشد ، این فاصله کمتر است . اگر المل خیلی ضخیم باشد ، در درشت نمایی باال نمی توان تصویر را میزان کرد. بنابراین المل نباید ضخیم تر از 05/1 میلی متر در بررسی با عدسی شیئی 011 یا عدسی روغن باشد . مسلماً اگر الم Mount نشده و المل نداشته باشد ، در بررسی با روغن ایمرسیون چنین مشکلی مطرح نخواهد بود.

درخشندگی :

در مباحث باال نحوه تنظیم نور میکروسکوپ آزمایشگاهی مشخص شد . عدم موفقیت در هر مرحله منجر به بروز درخشندگی و تداخل آن با ایجاد یک تصویر خوب می شود . علل درخشندگی را باید رفع کرد: اشعه نوری که خارج از میکروسکوپ آزمایشگاهی ( نور پنجره یا هر منبع نور در اتاق ) ، به چشم می رسد :
این مسئله را می توان با قرار دادن دستگاه در محل تاریک یا کم نور اتاق رفع کرد . اگر ممکن نبود به کمک یک سایه بان برای چشم این درخشندگی را حذف می کنیم. شدت نور بیشتر از آنچه مورد نیاز است ( مقدار نور بیشتر از نور مورد نیاز عدسی شیئی باشد ) این مشکل را با استفاده از شدت نوری که فقط میدان دید را روشن نماید رفع می کنیم . پس برای هر عدسی یک شدت نور الزم داریم . شدت نور زیاد برای درشت نمایی زیاد و شدت نور کم برای درشت نمایی کم.

کندانسور ، با شکاف بزرگ تر از انچه مورد نیاز ( کندانسوری که نور زیاد به عدسی شیئی می دهد ) :

این مسئله با افزایش کنتراست میکروسکوپ آزمایشگاهی حل گشته اما باعث هدر رفتن قدرت خواهد شد اگر دیگر منابع درخشندگی محدود گردند ، شکاف کندانسور نیاز به کاهش زیادی ندارد.

انعکاس نور به اطراف نمونه موجود بین لام و لامل یا هوای بین نمونه و عدسی شیئی روغنی:

باعث درخشندگی شده ، با انتخاب مونته مناسب مثل روغن ، کانادا بالزام یا دگر مواد مونته خنثی می توان این مشکل را کاهش داد . اگر المل را حذف نموده و از روغن استفاده شود ، انعکاس کم شده و درخشندگی کاهش می یابد.

انحراف اشعه نوری در داخل عدسی شیئ ، لوله میکروسکوپ آزمایشگاهی یا عدسی چشمی:
رفع این مشکل نیاز به فرد متبهر یا سازنده دستگاه دارد.

ایمنی:
سیم برق دستگاه باید پس از استفاده و خاموش کردن دستگاه از پریز جدا گردد.