مانومتر یا فشار سنج
ژوئن 30, 2018
کروماتوگرافی
جولای 2, 2018

هود آزمایشگاهی

برای کنترل کردن ذرات موجود در هوا از یکی از تجهیزات آزمایشگاهی به نام هود آزمایشگاهی یا Biological Cabinet Safetyاستفاده می شود. گزارشات و بررسی ها حاکی از آن است که فعالیت هایی مثل میکروب شناسی ( یا کشت میکروب) ، تهیه اسید و سانتریفیوژ باعث ایجاد و شکل گیری آئروسل یا ذرات معلق در هوا مانده شده که موجب مبتال شدن پرسنل ها به بیماری می شود. کار هودهای ایمنی زیستی جداسازی این ذرات از هوا است.

هود آزمایشگاهی در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

1 .در آزمایشگاه ها برای حفاظت کردن از پرسنل هایی که با مواد عفونی کار می کنند.
2 .حفاظت کردن از پرسنل دربرابر تجزیه نمونه هایی که موجب ایجاد آلودگی می شوند.
3 .برای جلوگیری کردن از منتشر شدن آلودگی در هوا بر اثر کار با مواد شیمیایی. برای انجام کار های معمولی که با انگل ها، باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها ( پاتوژن ها) ، کشت های سلولی و شرایطی که تولید سم می کند در ارتباط است، از هود آزمایشگاهی استفاده می شود. هود آزمایشگاهی اتاقکی از جنس استیل دارد و جلوی آن شیشه ای عمودی قرار دارد که به دلیل اینکه به آسانی بالا و پایین می شود این کاربرد را به کاربر می دهد که فعالیتی که توسط دستانش در داخل هود انجام می دهد را مشاهده کند. این هودها دارای اشعه ماوارء بنفش، پریز برق، خرطوم هایی برای تخلیه هوا، موتور الکتریکی و سیستم تهویه هوا می باشند.
کار مکش لوله های تخلیه هوای موجود در هود آزمایشگاهی ، دور کردن ذرات عفونی آزمایشگاه از طریق فیلتر HEPA1 هود می باشد.

هودهای ایمنی زیستی به سه گروه تقسیم می شوند:

کالس 1 :از این کالس جهت کار کردن با مواد شیمیایی آزمایشگاهی و رادیونوکلوئوتیدها استفاده می کنند.
کالس 11 :جهت کار کردن با مواد عفونی در آزمایشگاه ها، کاربرد بهتری دارد و امکان دارد از مدل هایB1، B2، A1و A2 باشد.
کالس 111 :این نوع از هودهای ایمنی زیستی عالوه بر ویژگی هایی که قبال ذکر کردیم، برای عوامل بیولوژیک خیلی خطرناک هم قابل استفاده است.

نحوه کار با هود آزمایشگاهی

 حتما قبل از اینکه با هود آزمایشگاهی کار کنید کلید وزنده آن را به مدت 11 تا 11 دقیقه روشن بگذارید و توسط الکل 01 %سطح داخلی هود را ضدعفونی کنید.
 سعی کنید همواره در انتهای هود فعالیت کنید.
 وسایل و نمونه های اضافی که در داخل هود وجود دارد را خارج کنید.
 اگر هود شما به المپ ماوراء بنفش تجهیز شده است، توسط الکل آن را هفته ای یکبار تمیز کنید.
 هنگامی هم که کارتان با هود تمام شد، آن را با الکل 01 %ضدعفونی کنید.
 وقتی که کارتان با هود تمام شد بعد از گذشت 11 الی 21 دقیقه هود را خاموش کنید.
 بعد از خاموش کردن المپ دستگاه ، پنجره شیشه ای جلوی هود را ببندید.
 اگر می خواهید هود فعالیت مطلوبی داشته باشد آن را به دور از جریان هوا ( پنجره ها یا درب ها ) نگه دارید.
 بهتر است جهت استفاده از یک شعله، هود دارای لوله کشی گاز باشد.