هود آزمایشگاهی
جولای 2, 2018
انواع گرید
جولای 4, 2018

کروماتوگرافی

برای جداسازی ترکیبات آلی و غیر آلی از روشی استفاده می شود که به آن کروماتوگرافی گفته می شود. بوسیله کروماتوگرافی که یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است امکان آنالیز و مطالعه بر روی این ترکیبات امکان پذیر می شود. دانشمندان با آنالیز ترکیبات متوجه می شوند که ترکیبات از چه چیز یا چیزهایی ساخته شده اند. میتوان گفت که کروماتوگرافی یک روش فیزیکی عالی برای بررسی مخلوط ها و حالل هاست.

اصطالحاتی که در کروماتوگرافی استفاده می شوند

– به ماده ای که باید در طول کروماتوگرافی جدا شود” آنالیت “ گفته می شود و معموال چیزی است که باید از مخلوط جدا شود.

– برای تعیین وجود و همچنین غلظت آنالیت ها در یک نمونه از” کروماتوگرافی آنالیز کننده “استفاده می شود.

– از پیوندهای نوع کوواالنسی به ذرات پشتیبان و یا درون دیواره ستون کروماتوگرافی متصل شده است و یک فاز ساکن است، ”فاز اتصالی “می گویند.

– به خروجی بصری از کروماتوگراف” کروماتوگرام “گویند.

– وسیله ای که در آزمایشگاه امکان جداسازی پیشرفته و تخصصی را فراهم میکند، ”کروماتوگراف “ می باشد.

– تعریف” کروماتوگرافی “ به این صورت است که به روشی فیزیکی گفته می شود که اجزا را بین دو فاز، یکی ساکن و یکی فاز متحرک از هم جدا می کند.

– ” elute“ یک فاز متحرک می باشد که ستون را ترک میکند.

– در فاز متحرک به حاللی که آنالیت را با خود حل می کند “eluent “گفته می شود.

– به لیستی از حالل ها که بر اساس قدرت شویندگی شان رتبه بندی شده اند “series eluotropic“ گفته می شود.

– به فاز ساکنی که بر روی اجزا حمایتی و یا روی دیواره ی داخلی ستون کروماتوگرافی از حرکت ایستاده است، ”فاز از حرکت ایستاده “گفته می شود.

– به فازی که در جهت معینی حرکت می کند، ”فاز متحرک “گفته می شود. این فاز می تواند مایع، گاز و یا یک سیال فوق بحرانی باشد.

– برای خالص سازی کمیت ها از مواد، مخصوصا برای استفاده از آنها به جای آنالیزشان، از ”کروماتوگرافی مهیا کننده “استفاده می شود.

– به زمانی که برای یک آنالیت معین طول می کشد تا از میان مسیر ستون به سمت آشکار ساز تحت شرایط مشخص عبور کند، ”زمان بازداری “گفته می شود.

– زمان بازداری زمانی است که برای یک آنالیت معین طول می کشد تا از میان سیستم ) از مسیر ستون به سمت آشکار ساز ( تحت شرایط مشخص عبور کند.

– به ماده ی آنالیز شونده در کروماتوگرافی” ,نمونه “می گویند، این ماده ممکن است تشکیل شده از یک ترکیب یا مخلوطی از ترکیبات مختلف باشد.

– در کروماتوگرافی تقسیمی به ترکیبات نمونه، ”جسم حل شونده “گفته می شود.

– به ماده ای که قادر به حل ماده های دیگر باشد، ”حالل “گویند و این اصطالح به ویژه در کروماتوگرافی مایع به کار می رود.

– در عمل کروماتوگرافی به ماده ی تثبت شده در یک مکان، ”فاز ساکن “می باشد.

– ابزاری که برای آشکارسازی کمی و کیفی آنالیت ها، بعد از جداسازی مورد استفاده قرار میگیرد، ”آشکار ساز “گویند.