دستگاه هات پلیت
می 10, 2018
دستگاه کروماتوگرافی مایع
ژوئن 13, 2018

یخچال آزمایشگاهی و فریزر آزمایشگاهی (freezer laboratory and refrigerator Laboratory) از مهمترین تجهیزات آزمایشگاهی و اصلی ترین دستگاه های برودتی و سرمایشی در آژمایشگاه ها می باشند که معموال در هر آزمایشگاهی به چشم می خورند.

کنترل کیفیت یخچال آزمایشگاهی

باید صحت عملکرد دماسنج یخچال فریزر آزمایشگاهی در مقابل دماسنج کالیبره ، تأیید شود. با توجه به اهمیت یکنواختی دما در قسمت های مختلف دستگاه ، باید اطمینان حاصل گردد که دمای طبقات مختلف و حتی فضای تعبیه شده در درب یخچال در محدوده قابل قبول هستند . دما در هر روز و در دو نوبت اندازه گیری و بر روی منحنی کنترل دما وارد می گردد. در صورتی که دمای یخچال از محدوده مجاز خارج گشته و کاربر نتواند با تنظیمات در دسترس آن را اصالح نماید ، باید با تعمیر کار مجاز جهت سرویس یخچال تماس گرفته شود.

ایمنی در یخچال و فریزر

• استفاده از تنظیم کننده نوسانات برق توصیه می گردد. الزم به ذکر است که در صورت قطع برق یا خرابی یخچال فریزر آزمایشگاهی ، به مدت دو ساعت دمای یخچال حفظ گشته و در صورت عدم استفاده از برق اضطراری ، مسئوالن آزمایشگاه باید تمهیدات الزم را در صورت افزایش زمان قطع برق بکار گیرند.

• ترکیبات قابل اشتعال نباید در یخچال نگه داری شوند مگر آنکه یخچال از نوع ضد انفجار باشد . در ضمن عالئم هشداردهنده مربوطه نیز باید بر روی درب یخچال فریزر آزمایشگاهی نصب شوند.

• درهنگام نظافت باید اصول ایمنی و حفاظت شخصی رعایت گردد.

• تمام وسایل شکسته شده در یخچال فریزر آزمایشگاهی باید فوراً از داخل آن خارج گشته و در صورتلزوم یخچال شستشو و ضدعفونی گردد.

• یخچال ها ( به ویژه یخچال های بانک خون ) باید در محلی قرا گیرند که فاقد نوسان و لرزش در موقعکار باشند.

 

کلیات فریزر آزمایشگاهی

در اکثر آزمایشگاه های بالینی وجود فریزر 21 -درجه سانتی گراد برای نگه داری نمونه های ناپایدار همچون FFP ، کرایو ، دیسک های آنتی بیوتیکی بتا – الکتام ، آنتی بادی های مونوکلونال و پلی کلونال و آنتی سرم ها کفایت می کند . با این حال در آزمایشگاه هایی که اقدام به انجام آزمایش های مولکولی می نمایند ، فریزر 01 -درجه سانتی گراد نیز مورد نیاز است.

چگونگی کاربری یخچال فریزر آزمایشگاهی

مطابق با مندرجات کتابچه راهنمای کارخانه سازنده بکار گرفته می شود.

نحوه نگه داری

نگه داری مستمر یخچال فریزر آزمایشگاهی

اگر در کف یخچال فریزر آزمایشگاهی آب مشاهده کردید هر روز آن را با محلول رقیق بیکربنات سدیم تمیز نمائید.
اگر آلودگی ای نشأت گرفته از مایعات بیولوژیک در یخچال فریزر آزمایشگاهی مشاهده کردید حتماً با محلول سفیدکننده 11 % وایتکس محل آلودگی را ضدعفونی نمائید. نواحی بیرونی یخچال فریزر آزمایشگاهی به طور مستمر باید تمیز شود.

نگهداری ماهانه یخچال فریزر آزمایشگاهی

برفک ایجاد شده درون یخچال فریزر آزمایشگاهی را ذوب و درونش را کامال تمیز نمایید. هر زمان که احساس کردید قطر برفک به 0 تا 11 میلی متر رسید بالفاصله اقدام به ذوب کردن نمایید حتی اگر از آخرین ذوب یک ماه نگذشته باشد.
تمامی عملیات نگهداری اعم از تعمیرات، ذوب کردن برفک، ضدعفونی و نظافت کردن را با تاریخ بر روی یخچال فریزر آزمایشگاهی ثبت کنید.
گرد و غبار موجود بر روی موتور و لوله های پشت یخچال فریزر آزمایشگاهی باید حتماً گرفته شود. الستیک دور درب یخچال کنترل و در صورت پارگی تعویض شود. الستیک دور درب فریزر از اهمیت باالیی برخوردار است.آن را مرتب چک کنید و در صورت پارگی حتماً تعویض نمایید.
توجه داشته باشید که برای از بین بردن یخ های موجود در فریزر نباید از اجسام نوک تیز استفاده کرد بلکه می بایست یخ به طور عادی روند ذوب شدن در دمای محیط را طی کند که زمان آن حداقل 2 ساعت است.
اطالعات مهم از جمله نوع محتویات، نام علمی آن ، تاریخ شروع نگهداری و نام فردی که آن را در فریزر انبار کرده باید به طور واضح بر روی ظرف مواد نگهداری شونده چسبیده شود. اگر نسبت به موادی این کار انجام نشود باید آن را اتوکالو و سپس دور انداخته شود.

کنترل کیفیت

مشابه یخچال است با این تفاوت که دماسنج مورد استفاده ، اختصاصی بوده و در بشر محتوی ضد یخ قرار می گیرد . صحت دماسنج مصرفی باید در برابر یک دماسنج کالیبره ، تأیید گشته باشد.