دستگاه فلش پوینت یا تست نقطه اشتعال یک دستگاه آزمایشگاهی برای تعیین نقطه اشتعال می باشد ؛ کمترین دمایی را که در آن ، یک ماده ی فرار می تواند تبدیل به بخار شود را نقطعه ی اشتعال گویند و آن ماده در این دما یک مخلوط اشتعال پذیر با هوا را شکل می دهد . برای اندازه گیری نقطه ی اشتعال نیاز به یک منبع احتراق می باشد . زمانی که منبع احتراق را حذف کنیم فرار که در نقطه ی اشتعال خود قرار دارد دست از سوختن می کشد .

علت عمده ی اندازه گیری نقطه ی اشتعال با استفاده از دستگاه فلش پوینت ، سنجش خطر امنیتی یک مایع در رابطه با اشتعال پذیری آن و سپس دسته بندی آن مایع در یک گروه مشخص شده از مواد خطرناک می باشد . این نوع گروه بندی برای هشدار در مورد با یک ریسک یا خظر در طول کار استفاده می شود تا در نتیجه ی آن زمان ساخت ، ذخیره سازی ، انتقال یا استفاده از مایع احتیاط های لازم لحاظ شود . در خصوصیات محصول و هم چنین توضیحات آن پیش نیاز های نقطه ی اشتعال ذکر شده است .

چه نقطه ای را نقطه ی اشتعال گویند ؟

الزاما کمترین دمایی را که در آن بخار های ناشی شده از یک نمونه ی تحت تست با هوا ترکیب می شود تا مخلوط قابل اشتعالی شکل گیرد را نقطه ی اشتعال یک ماده ی سوختنی گویند و در این دما به کار گیری یک منبع احتراقی باعث مشتعل شدن نمونه می شود .

در بین مشخصات یک نمونه ، مقادیر نقطه ی اشتعال نیز قید می شود که هدف از آن کنترل کیفی و هم چنین کنترل خطر اشتعال پذیری می باشد . باید گفت هر چه دمای اشتعال پایین تر باشد ، خطر در سطح بالاتری قرار دارد . تغییر در نقطه ی اشتعال می تواند به معنی حضور آلاینده های فرار بالقوه خطرناک یا استحاله ی یک محصول به واسطه ی محصول دیگر باشد .

انواع دستگاه فلش پوینت ( تست نقطه اشتعال )

اندازه گیری نقطه ی اشتعال عموما توسط دستگاهی صورت می گیرد که نام آن دستگاه فلش پوینت است و دارای دو نوع ” دستگاه فلش پوینت با سیستم رو باز یادستگاه فلش پوینت با سیستم رو بسته می باشد . نوع رو باز ، تست هایی می باشند که برای انجام ملزوم به رعایت قوانین و پیش نیاز های خاصی می باشند و برای تقلید شرایط در فضا های باز استفاده می شوند در حالی که نوع دوم یعنی ” دستگاه فلش پوینت رو بسته عبارتند از تست هایی که در اکثر موقعیت ها بسته تر می باشند ، یعنی محلی که فضا محدود است . در هنگام استفاده از سیستم های رو بسته به طور معمول نتایجی به دست می آیند که کمتر تحت تاثیر شرایط آزمایشگاهی قرار می گیرند و در نتیجه نتایج هم دقیق تر و هم امن تر می باشند . در این دستگاه سر بسته 4 شکل اصلی از تست های سر بسته وجود دارند که برای تست سوخت ها و دیگر مواد به طور ملی و بین المللی مشخص می شوند و عبارتند از : تست Pensky-Martens ( پنسکی – مارتنز ) ، Tag ، Abel ، Setaflash .