ژوئن 25, 2018

معرف ها و مواد شیمیایی

مواد شیمیایی : بسیاری از مواد شیمیایی متداول به شکل خالص خود موجود هستند . سایر مواد شیمیایی در قالب معرف ها موجود هستند ، یعنی […]
ژوئن 14, 2018

اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر(SPECTROPHOTOMETER) فوتومتر و دستگاه اسپکتروفوتمتر یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که نور عبور یافته از محلول را اندازه گیری می نمایند تا غلظت ماده جاذب نور […]
ژوئن 14, 2018

  PHمتر یا پی اچ متر

  PH متر یا پی اچ متر : یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که آن را برای غلظت یون های هیدروژن در محلول بکار می برند به این […]
می 10, 2018

یخچال آزمایشگاهی و فریزر آزمایشگاهی

یخچال آزمایشگاهی و فریزر آزمایشگاهی (freezer laboratory and refrigerator Laboratory) از مهمترین تجهیزات آزمایشگاهی و اصلی ترین دستگاه های برودتی و سرمایشی در آژمایشگاه ها می باشند […]
می 10, 2018

دستگاه هات پلیت

هات پلیت (Plate Hot ) آزمایشگاهی یا هیتر آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی پرکاربرد می باشد که معموال برای گرم کردن و حرارت دادن تدریجی به مایعات […]