جولای 8, 2018

یون متر الکتروشیمیایی

یون متر الکتروشیمیایی که نام دیگر آن الکترود خاص یونی ( ISE ) است یک مبدل ( حسگر ) است که فعالیت یک یون ویژه ی حل شده […]
جولای 7, 2018

کلنی شمار یا کلنی کانتر

کلنی شمار یا کلنی کانتر : کلنی شمار ها از تجهیزات آزمایشگاهی و در چند دسته ی ساده قرار می گیرند، سپس سطح عمکلردی، خودکار بودن […]
جولای 5, 2018

رطوبت سنج

معموال در آزمایشگاه ها از دستگاه رطوبت سنج برای اندازه گیری میزان رطوبت جو استفاده می کنند .رطوبت سنج ها از تجهیزات آزمایشگاهی و اغلب با […]
جولای 4, 2018

انواع گرید

تعریف انواع گرید مواد آزمایشگاهی : گرید های عمومی مواد شیمیایی :   گرید AR گرید استاندارد Mallinckrodt معرف های تحلیلی ; مناسب برای استفاده ی […]
جولای 2, 2018

کروماتوگرافی

کروماتوگرافی برای جداسازی ترکیبات آلی و غیر آلی از روشی استفاده می شود که به آن کروماتوگرافی گفته می شود. بوسیله کروماتوگرافی که یکی از تجهیزات […]