UVL3XXX
نوامبر 12, 2017
Blook
نوامبر 12, 2017

Super Bright MX

 

1- دارای دو ناحیه روشن و تیره

2- ناحیه UV (تیره) برای دیدن DNA & RNA مناسب می باشد

3- ناحیه روشن برای مشاهده ژل های پروتئین و اتورادیوگرافی و میکروتیتر ها استفاده می شود.