یک دستگاه آزمایشگاهی که برای خودکار سازی فرآیند معین سازی غلظت های نامعین یک محلول ، بر پایه ی غلظت مشخص یک محلول دیگر ، استفاده می شود ،تیتراتور نام دارد . این ابزار به صورت سیستم های ساده ی به کار برده شده در آنالیز های معمول آزمایشگاهی است تا مدل های پیشرفته ای که به شکل کاملا خودکار و توانا به انجام شکل های مختلف تیتراسیون ها به شکل هم زمان می باشند .

بررسی انواع تیتراتور  و سیستم های تیتراسیون
قواعد اندازه گیری تیتراتور پتانسیل سنجی خودکار KEM
با استفاده از واکنش مداوم بین ماده ای که بایستی در نمونه مورد اندازه گیری قرار گیرد و ماده ای که غلظت آن معین است ، به وسیله ی اندازه گیری میزان مصرف معرف هنگامی که غوطه ور می شود ، می توان به این نتیجه رسید که چه میزان از ماده ی اندازه گیری شونده در نمونه به چشم می خورد .

در آنالیز دستی ، محلول شاخص برای معین کردن نقطه ی پایانی بر پایه ی تغییر رنگ استفاده می شود . با یک تیتراتور ، تغییر پتانسیل سنجی ( pH ) از قطب الکتریکی برای معلوم کردن نقطه ی پایانی استفاده می شود .

اشکال مختلف تیتراسیون
تیتراسیون اسید – باز
شیمی دان ها از تیتراسیون اسید – باز برای معین کردن محتوای اسیدی خاص مشابه با اسید هیدرو کلریک با یک باز ، همانند با هیدروکسید سدیم ، درون یک مایع ، استفاده می کنند .

تیتراسیون اکسایش – کاهش
این روش که تیتراسیون کاهشی نیز نام گذاری شده است ، روشی از تیتراسیون است که بر به دست آوردن یا از دست دادن الکترون ها داخل یک نمونه تکیه داشته تا معین شود نمونه چه چیزی در خود دارد .

تیتراسیون رسوبی
در این شکل از تیتراسیون ، به نمونه یک معرف اضافه می شود تا هنگامی که واکنشی رخ دهد که طی آن یک جامد یک رسوب را از نمونه شکل داده یا از آن ریزش داشته باشد .

تیتراسیون کمپلکس سنجی
این شکل از تیتراسیون مشابه با تیتراسیون رسوبی است و در آن رسوباتی از جامدات به دنبال اضافه کردن معرف شکل می گیرند .